Klauzula informacji RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Materiały Budowlane ADL Anna Lenartowicz ul. Lipowa 63a 45-234 Opole (dalej zwana ADL)., adres email: adl@onet.pl ,tel. 535626163

Osoba do kontaktu Anna Lenartowicz

ADL przetwarza Państwa  dane osobowe w przypadku posiadania podstawy prawnej, która może wynikać:
• z umowy lub potencjalnej umowy, którą chcemy zawrzeć jako kontrahenci
• z udzielonej zgody, którą można wycofać w każdym momencie, ale wycofanie jej nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
• z przepisów prawa (np. gdy udostępniamy dane organom skarbowym)

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. Pkt. 1 a), b), c), f)

ADL jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe w związku z

 • realizacji obowiązków prawnych, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • ochrony praw ADL: dochodzenia zaległych płatności i procesów sądowych,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta i zdolności kredytowej przy udzielaniu terminu  płatności , prowadzenia marketingu produktów i usług ADL (marketing bezpośredni), przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych na podstawie dobrowolnej wyrażonej zgody
 • przygotowywaniem ofert, wycen
 • sprzedażą swoich produktów
 • zakupem produktów
 • nawiązaniem stosunku pracy
 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,

 

 

Danymi osobowymi które gromadzimy to:

– imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, nr fax, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, adres strony internetowej, adres zamieszkania,

 – w przypadku pracowników wyłącznie dane wymagane przepisami prawa, adres e-mail, numer telefonu, przebieg kariery zawodowej, wykształcenie,

 

 

Gromadzimy dane osobowe klientów, oraz potencjalnych klientów. W przypadku kontaktu  telefonicznego, SMS lub mailowego możemy wykorzystać Państwa dane , które zostały przez Państwa podane w wybranej formie kontaktu. Za Państwa dodatkową zgodą możemy wykorzystywać dane osobowe w celu informowania Państwa o naszej aktualnej ofercie, promocjach.

Zgromadzone informacje przekazujemy osobą trzecim: świadczącym usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, kurierskie i transportowe, adwokackie, komornicze, reklamowe, marketingowe i inne nie wymienione które pojawią się w naszej ofercie w trakcie prowadzenia działalności. , w sytuacji kiedy wymaga tego spełnienie umowy zawartej z Państwem.  Podmioty takie będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Państwa Dane osobowe oraz przetwarzać je

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania danych będzie wymagany lub będzie dozwolony przez prawo.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe
 • uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych
 • usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych
 • sprzeciwu, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych,

 

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili

Anna Lenartowicz

Scroll to Top